Καταστατικό

      

                                                                         ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

 

Αρθρο 1                                 Ιδρυση Και Επωνυμια

 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ  το οποίο θα αναφέρεται ως ο “Σύνδεσμος”.

 

Αρθρο 2                                                 Εδρα

 

΄Εδρα του Συνδέσμου είναι η Λάρνακα με διεύθυνση αλληλογραφίας Αρχιεπισκόπου Ανθεμίου 3, 6036 Λάρνακα και info@mslarnaca.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 24-365701 και 99-306741, τηλεομοιότυπο 24-365702 και ιστοσελίδα www.mslarnaca.com.

 

Αρθρο 3                                            Ορισμοσ

 

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός).

 

Αρθρο 4                                              Σκοποι

 

α) Γενικά η προαγωγή της ευημερίας των πασχόντων μελών του Συνδέσμου,

 

β) Η εξασφάλιση και παροχή μη χρηματικών υπηρεσιών, διακινητικής βοήθειας και συμπαράστασης προς αυτούς,

 

γ)  Η προαγωγή μέτρων για πιο ενεργή συμπαράσταση του κράτους και της κοινωνίας γενικά προς τα άτομα αυτά

 

δ)  Η προώθηση επιστημονικής έρευνας για την πιο πάνω πάθηση

 

ε)  Η προώθηση διαλέξεων, συνεστιάσεων και γενικά  η ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας μέσα στο πνεύμα του καταστατικού για πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου

 

στ)  Η συνεργασία με οποιαδήποτε αρχή, οργάνωση, σωματείο, ίδρυμα καθώς και πρόσωπα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για επίτευξη των πιο πάνω σκοπών

 

ζ)  Η παροχή φροντίδας και συμπαράστασης σε οικογενειακά, επαγγελματικά και κοινωνικά θέματα προς τους πάσχοντες.

 

Αρθρο 5                                            Ποροι

 

Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από :

 

α)  Συνδρομές μελών

β)  Κρατικές χορηγίες

γ)  Χορηγίες μελών και φίλων

δ)  Οργάνωση συνεστιάσεων, καλλιτεχνικών καθώς και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων

ε)  Οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα.

στ) Τα οποιαδήποτε εισοδήματα του Συνδέσμου δεν θα αποταμιεύονται ή επενδύονται με σκοπό το κέρδος αλλά κατά το μεγαλύτερο μέρος τους θα αποταμιεύονται ή διατίθενται για τους σκοπούς του Συνδέσμου ως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό.

ζ) Ο Σύνδεσμος, πλην οποιασδήποτε αγοραπωλησίας, μίσθωσης ή ενοικίασης οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας για την εκπλήρωση των σκοπών του ως ορίζονται στο Καταστατικό, δεν θα επενδύει ή επιδίδεται σε αγοραπωλησίες κινητής ή ακίνητης περιουσίας με σκοπό το κέρδος και δεν θα ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν θα ανταγωνίζεται επιχειρήσεις

 

 

Αρθρο 6                     Μελη, Οροι Εγγραφης, ΑποXωρηση, Διαγραφη

 

α)  Μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι:

 

  1. Πάσχοντες από την ασθένεια της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, αλλά και μη

πάσχοντες που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.  Πάσχοντες μπορούν να είναι μέλη, άτομα από την Λάρνακα ή την επαρχία.

 

  1. Επίτιμα Μέλη :  Το  Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγγράψει ως “επίτιμα μέλη” πρόσωπα από την Κύπρο ή το εξωτερικό που πρόσφεραν αξιόλογη υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.

 

β)  Η εγγραφή των μελών γίνεται με τη συμπλήρωση αίτησης εγγραφής μέλους.  Η εγγραφή των πασχόντων μελών εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αφού οι ασθενείς προσκομίζουν και πιστοποιητικό ειδικού ιατρού.

 

γ) Το ποσό της συνδρομής των μελών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

 

δ)  Τηρείται μητρώο μελών.

 

ε) Προς αποφυγή κατάχρησης, δεν δικαιούται σε εγγραφή ως μέλος του Συνδέσμου οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει την ιδιότητα του μέλους στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

 

Αρθρο 7

 

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο δίνοντας γραπτή αίτηση και αφού τακτοποιηθούν όλες οι τυχόν οφειλόμενες συνδρομές τους στον Σύνδεσμο.

 

Αρθρο 8

 

Μέλος διαγράφεται:

 

(1)   αν καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του για περίοδο μεγαλύτερη από τρία έτη εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

(2)   Μέλος αποβάλλεται όταν ενεργεί κατά τρόπο που δεν συνάδει προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συνδέσμου ή παραβαίνει πρόνοιες του καταστατικού.  Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο νοουμένου ότι θα παρέχεται στο επηρεαζόμενο μέλος η ευκαιρία να δώσει εξηγήσεις.

 

 

 

Αρθρο 8α                   Δικαιωματα Και  ΥποXρεωσεισ Μελων

 

Εκτός των άλλων που ορίζονται στο Καταστατικό, κάθε μέλος έχει τα πιο κάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις :

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

α)  Να ασκεί έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια της Γενικής Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

β)  Να παίρνει δωρεάν αντίγραφο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης εάν το ζητήσει.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

α)  Να συμμορφώνεται  προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

β)  Να πληρώνει έγκαιρα τη συνδρομή του.

 

γ)  Κάθε μέλος που παραιτείται ή διαγράφεται χάνει όλα τα δικαιώματα του.

 

Αρθρο 9                              Οργανα Διοικησησ Του Συνδεσμου,

                                                       Καταρτιση Συμβουλιου

 

Ανώτατο όργανο του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση κατά την οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια κατά τη Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από 8 άτομα. Από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό Ταμία και 2 Συμβούλους.

 

Αρθρο 10                       Εξουσιεσ Του  Διοικητικου Συμβουλιου

 

α)  Πάσχοντες και Μή πάσχοντες-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διεκδικήσουν τις θέσεις του Γραμματέα, Βοηθού Γραμματέα, Ταμία, Βοηθού Ταμία καθώς κι εκείνες των Συμβούλων.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ορίσει μέχρι 4 μέλη αριστίνδην, όταν κρίνει ότι θα βοηθήσουν εθελοντικά στις εργασίες του Συμβουλίου. Τα αριστίνδην μέλη δεν θα παρακάθονται στις συνεδρίες και δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

 

γ)  Το Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνει τη δράση του Συνδέσμου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου

 

δ)  Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει να τηρούνται οι πρόνοιες του καταστατικού και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο δεν υπάρχει πρόνοια στο καταστατικό, αλλά δεν δικαιούται να το τροποποιεί.

 

ε)  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει υπεπιτροπές ή άτομα για ειδικούς σκοπούς:

 

  1.  Οι αποφάσεις των υπεπιτροπών ή των διορισθέντων ατόμων

πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

     (2)  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τη σύσταση των υπεπιτροπών ή να παύσει όποιο άτομο είχε επιλέξει για ειδική εργασία.

 

στ)  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.  Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου είναι 4 μέλη.

 

ζ)  Όταν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε αυτό προχωρεί στον πρώτο επιλαχόντα και ούτω καθ’ εξής.

 

η) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτουν της θέσης τους:

  1. Κατόπιν έγγραφης παραίτησης τους.
  2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αδικαιολόγητης απουσίας από 5 συνεχείς συνεδριάσεις ή ένεκα παραπτώματος το οποίο διέπραξαν και αντίκειται στις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.
  3. Κατόπιν παύσης τους από τη Γενική Συνέλευση προ της λήξης της θητείας τους ένεκα οποιουδήποτε παραπτώματος το οποίο διέπραξαν και αντίκειται στους σκοπούς του Σωματείου και στους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

θ) Καμία αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, καταβάλλεται σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο του Διοικητικού Συμβουλίου για παρεχόμενες προς όφελος του Συνδέσμου υπηρεσίες, πλην της καταβολής εύλογων εξόδων κατά την εκτέλεση εργασιών ή παροχή υπηρεσιών για τους σκοπούς του Συνδέσμου.

 

ι) Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.

 

κ) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω του Συνδέσμου.

 

 

 

Αρθρο 11                                Γενικεσ Συνελευσεισ                                 

 

α)  Οι Συνελεύσεις είναι :

 

     (1)   Γενικές

  1. ΄Εκτακτες

 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο με γραπτή γνωστοποίηση σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, 15 μέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση, και δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες.

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από γραπτή αίτηση την οποία προσυπογράφουν 15 τουλάχιστον μέλη.

 

β)  Οι Γενικές Συνελεύσεις θα θεωρούνται ότι έχουν απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα τρίτο των μελών.

 

γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

δ)  Η Γενική Συνέλευση πριν από τις εργασίες της εκλέγει τον Πρόεδρο της που δεν μπορεί να είναι μέλος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.  Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και λήξη της Γενικής Συνέλευσης, βάζει τα θέματα προς συζήτηση και ψηφοφορία, δίδει και αφαιρεί το λόγο, αποφασίζει πάνω σε θέματα διαδικασίας και γενικά κατευθύνει την διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.  Επίσης εκλέγει Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ο οποίος βοηθά τον Πρόεδρο για την καλύτερη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά της. 

 

ε) Η Γενική Συνέλευση αρχίζει με λογοδοσία του Προέδρου του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου και την κατάθεση του ισολογισμού από τον Ταμία.  Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις προς τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.  Κάθε μέλος μπορεί να λάβει τον λόγο μόνο όταν το επιτρέψει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.  Μετά τη συζήτηση, όταν η Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι εκλογική, ζητείται η υποβολή υποψηφιοτήτων και η Γενική Συνέλευση διακόπτεται για 15 λεπτά.  Ακολουθεί ψηφοφορία και εκλέγονται τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 10 μέλη.  Η ψηφοφορία είναι μυστική και δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη.

 

στ)  Τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι σφραγισμένα και υπογραμμένα από τον Πρόεδρο του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ζ)  Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο όσοι παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τους ασθενείς σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης τους στη Γενική Συνέλευση.

 

 

Αρθρο 12                   Καθηκοντα Μελων Διοικητικου Συμβουλιου

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ     

 

α)  Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα που στέλλονται από το Σύνδεσμο.

 

β)  Όταν γίνονται ψηφοφορίες, σε περίπτωση ισοψηφίας, τότε έχει τη νικώσα ψήφο.

 

γ)  Συγκαλεί της ετήσιες καθώς και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

 

δ)  Υπογράφει με τον Γραμματέα κάθε σημαντικό έγγραφο για πληρωμές που βασίζονται σε αποδείξεις και εξουσιοδοτεί το ταμείο.

 

ε) Συνυπογράφει με την Ταμία τα εντάλματα πληρωμής.

 

στ) Εκπροσωπεί νομικά τον Σύνδεσμο και παρίσταται σε όλες τις εκδηλώσεις.

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         

 

Ο Αντιπρόεδρος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου όταν αυτός απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

α) Έχει τον έλεγχο σε ότι αφορά την καταγραφή των πρακτικών των Συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των Γενικών Συνελεύσεων από την Διοικητική Λειτουργό του Συνδέσμου.

 

β)  Είναι υπεύθυνος για όλη την αλληλογραφία του Συνδέσμου και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.  Γενικά φροντίζει για την καλή λειτουργία του γραφείου της Διοικητικής Λειτουργού.

 

γ)  Όταν απουσιάζει, τον αντικαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ο Βοηθός Γραμματέας.

 

ΤΑΜΙΑΣ

 

α)  Κρατεί τα λογιστικά βιβλία

 

β) Ελέγχει έτσι ώστε η Διοικητική λειτουργός να:

  • Εισπράττει όλα τα έσοδα και εκδίδει αποδείξεις.
  • Εκτελεί όλες τις πληρωμές σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου και φυλάττει όλες τις σχετικές αποδείξεις.

 

γ) Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση βιβλίου περιουσίας του Συνδέσμου και φροντίζει να φυλάττεται σε ασφάλεια στον Σύνδεσμο.

 

δ)  Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα του Συνδέσμου τα οποία είναι στον έλεγχο του και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.

 

ε)  Παρέχει πληροφορίες στο Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου οποτεδήποτε του ζητηθεί ή όταν θα παραιτηθεί ή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ή οποτεδήποτε η Γενική Συνέλευση του το ζητά.

 

στ)  Καταθέτει στο όνομα του Συνδέσμου κάθε ποσό που εισπράττει για λογαριασμό του Συνδέσμου σε Τράπεζα που θα του ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ζ) Ανοίγει λογαριασμούς στο όνομα του Συνδέσμου σε τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) Υπογράφει όλα τα εντάλματα πληρωμής και είσπραξης.

 

Αρθρο 13                  

 

Ο Σύνδεσμος έχει τη δική του σφραγίδα η οποία χρησιμοποιείται σε όλα τα επίσημα έγγραφα, αιτήσεις, αποδείξεις, κ.λ.π.

 

 

Αρθρο 14                   Δικαστικη Και Εξωδικη Εκπροσωπηση Του Συνδεσμου

 

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου ο οποίος όμως για να δεσμεύει το Σύνδεσμο θα πρέπει να έχει την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αρθρο 15                       Τροποποιηση Του Καταστατικου

 

Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί, ακυρωθεί, ή αντικατασταθεί μετά από απόφαση Έκτακτης ή Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των 2/3 του ολικού αριθμού των παρευρισκομένων μελών.  Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής προσέλευσης και μετά την παρέλευση 20 λεπτών, οι παρευρισκόμενοι αποτελούν απαρτία. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου γίνεται υπό την αίρεση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.

 

Αρθρο 16                                    Απροοπτα Ζητηματα

 

(α) Για οποιονδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αποφαίνεται και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

 

(β) Για την λήψη απόφασης για ζήτημα το οποίο δεν προβλέπεται από το Καταστατικό του Σωματείου απαιτείται το ½  συν 1 ψήφος των παρευρισκομένων μελών στην συνέλευση.

 

(γ) Όπου οποιαδήποτε πρόνοια του καταστατικού είναι αντίθετη με τις πρόνοιες του Νόμου και των Κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε θα υπερισχύουν οι πρόνοιες του Νόμου και των Κανονισμών.

 

Αρθρο 17

 

Ο Σύνδεσμος δεν αναμειγνύεται σε θέματα πολιτικής φύσης.

 

 

Αρθρο 18                                    ΕλεγXοσ Λογαριασμων

 

α) Οι Ελεγκτές των λογαριασμών του Ταμείου του Συνδέσμου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου.

 

β) Ο Σύνδεσμος θα τηρεί λογιστικά βιβλία που θα ελέγχονται στο τέλος του οικονομικού έτους του Συνδέσμου από Εγκεκριμένο Ελεγκτή που θα διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση

 

γ)  Στο τέλος κάθε χρόνου ο Ταμίας θα υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση ταμειακή έκθεση για έλεγχο

 

δ)  Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

 

Αρθρο 19                            ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ               

 

Ο Σύνδεσμος διαλύεται μετά από απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα κληθεί για το σκοπό αυτό με πλειοψηφία των 4/5 του ολικού αριθμού των μελών μετά από μυστική ψηφοφορία.

 

Η Συνέλευση ορίζει δύο εκκαθαριστές για εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσμου. Αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του Συνδέσμου, το υπόλοιπο της περιουσίας θα δωρηθεί σε εγκεκριμένα από τον Υπουργό Οικονομικών φιλανθρωπικά ιδρύματα ή σε κρατική υπηρεσία, όπως η τελευταία Γενική Συνέλευση ήθελε καθορίσει. Η περιουσία του Συνδέσμου δεν διανέμεται σε καμία περίπτωση στα μέλη του.